output_48c0L3.gif                                                                 logos

66 Международна колоездачна обиколка

66 Международна колоездачна обиколка тази година ще бъде проведена в две части.
След обиколката на Северна България участниците ще бъдат наградени и ще бъде обявено крайното класиране.
Организаторите от Български колоездачен съюз имат идея да поканят всички живи победители българи на награждаването,
което ще се проведе след края на първото състезание от Обиколката на България.
Това са
Стефан Христов
Ивайло Габровски
Красимир Коев
Евгени Герганов
Димитър Господинов
Павел Шуманов
Христо Зайков
Валентин Живков
Петър Петров
Бойко Ангелов
Ненчо Стайков
Венелин Хубенов

Очаква се до края на идната седмица да бъдат обявени отборите на 66. МКОБ, организаторите имат желание да
бъде включен и Български национален отбор в състезанието, това ще бъде обявено допълнително.

Главния съдия на 66. Международна колоездачна обиколка от страна на UCI - Международния колоездачен съюз, ще бъде
португалецът Луиш Лорейро.

66 Международна колоездачна обиколка на България

1 част обиколка на северна България

I етап София – Троян 03.09.2017 г.

II етап Троян – Плевен 04.09.2017 г.

III етап Плевен – Свищов 04.09.2017 г.

IV етап Свищов – Елена 05.06.2017 г.

Награждаване на крайно индивидуално класиране.

06.09.2017 г. Почивен ден

Старт на 2 част обиколка на южна България

V етап Елена – Ивайловград 07.09.2017 г.

VI етап Ивайловград – Стара Загора 08.09.2017 г.

VII етап Стара Загора – Пловдив 09.09.2017 г.

Награждаване на крайно индивидуално класиране.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 International Cycling Tour this year will be held in two parts.
After the tour of North Bulgaria, the participants will be awarded and the final standings will be announced.
The organizers of the Bulgarian Cycling Union have the idea to invite all the winning Bulgarian winners to the awards,
Which will take place after the end of the first race of the Tour of Bulgaria.
These are
Stefan Hristov
Ivailo Gabrovski
Krassimir Koev
Evgeni Gerganov
Dimitar Gospodinov
Pavel Shumanov
Hristo Zaykov
Valentin Zhivkov
Peter Petrov
Boyko Angelov
Nencho Staykov
Venelin Hubenov

It is expected that the teams will be announced by the end of next week. ICBB, the organizers are keen to
A Bulgarian national team will be included in the competition, this will be announced further.

The Chief Judge at the 66th International Cycling Tour by UCI, the International Cycling Union, will be
Portuguese Luis Loreyro.

66 International Cycling Tour of Bulgaria

1 part tour of northern Bulgaria

Stage I Sofia - Troyan 03.09.2017

Stage II Troyan - Pleven 04.09.2017

III Stage Pleven - Svishtov 04.09.2017

Stage IV Svishtov - Elena 05.06.2017

Awarding a final individual ranking.

06.09.2017 Rest day

Start a 2-way tour of southern Bulgaria

V Stage Elena - Ivaylovgrad 07.09.2017

VI Stage Ivaylovgrad - Stara Zagora 08.09.2017

Stage VII Stara Zagora - Plovdiv 09.09.2017

Awarding a final individual ranking.

Facebook comment